ZAR NI CAMERAMAN

Blog Post New Entry

27-3-2011 (SUNDAY) ဆိုဒ္စတင္ပါသည္။view:  full / summary

အလင္းေရာင္ညွိထြန္းပါဘိ

Posted by zar ni aung on March 28, 2011 at 10:34 AM Comments comments (0)

 

 

- အေမွာင္ထဲမွာ ၊ သင္ေလွ်ာက္ပါက

“ ေခ်ာက္ ” “ တာ ” “ ခလုတ္ ” “ ဆူး ” “ ခ်ဳံပုတ္ ” ႏွင့္

“ ငုတ္ ” ကို မျမင္ ၊ မေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ ။

- အေမွာင္ထဲမွာ ၊ သင္စားပါက

“ အာဟာရ ” လား ၊ “ အဆိပ္ ” လားဟု

ခဲြျခားမျမင္ ၊ မဆင္ျခင္ႏိုင္ ။

- အေမွာင္ထဲမွာ ၊ သင္အိပ္ပါက

“ မိတ္သဟာ ” လား ၊ “ ရန္သူ ” လားဟု

ကဲြျပားမျမင္ ၊ မျပင္ဆင္ႏိုင္ ။

- အေမွာင္ထဲမွာ ၊ မေရရာတည့္

သက္တာ အဆံုး ၊ အေမွာင္ဖံုးေသာ္

ရံႈးသည္လူျဖစ္ ၊ ႏံုးႏြံနစ္လိမ့္ ။

- “ အလင္း” ဟူသည္မွာ ၊ “ဥာဏ္ပညာ ” တည့္

“ ပညာ ” ရေအာင္ ၊ “ စာ ” ကေဆာင္၏

အေမွာင္ဘ၀ ၊ အစဥ္ညကို

ဘ၀အေမွာင္ ၊ ၀မ္းေခါင္ေခါင္ကို

ၾကည္ေအာင္ ေအးေအာင္ ၊ ေမႊးေအာင္ လန္းေအာင္

“ စာ ”လင္းေရာင္ညိွ ထြန္းပါဘိ

အသိအလင္း ရပါမည္ ။

ဘ၀ အလင္း ရပါမည္။ ။

 


ပညာလူသား သို႔

Posted by zar ni aung on March 28, 2011 at 10:31 AM Comments comments (0)

- ပညာရွင္သည္၊သန္းေထာင္ခ်ီသည့္

ျဖစ္တည္ရွည္ ျငား၊ ႏွစ္လွ်ားလွ်ားတြင္

ကြယ္သြားခဲ့ေသာ၊ဒိုင္ႏိုေဆာ ၏

မာေၾကာရိုးစု၊ ေက်ာက္ျဖစ္မႈကို

သုေတသန ၊ ေဖြမွန္းဆ၏ ။

-သည္ကမၻာေျမ၊သန္ေဓတစ္ပြက္

ေျမာက္မ်ိဳးဆက္တို႔၊ ထလွ်က္ေျပး လႊား

ဂူေနမ်ားက ၊ စားသည္ “ ေက်ာက္ေခတ္”

စားသည္ “ ေၾကးေခတ္”၊ စားသည္“သံေခတ္”

စားသည္ “လွ်ပ္စစ္” ၊ႏွစ္သန္းျဖစ္တည္ ။

- အႏွီမ်ိဳးဆက္၊ေလာဘတက္ ေရြ႕

စစ္မက္ကိုျပဳ၊ ေျမကိုလု၏

စက္မႈတစ္ေခတ္၊စြမ္းအင္ျဖစ္သည့္

သစ္ကိုလည္း ရွိဳ႕၊ ေရနံရွိဳ႕ ၏

သို႔တြက္ေတာျပဳန္း၊ေလာင္စာ ျပဳန္းလွ်က္

ကတံုး ကမၻာ ၊ အႏွစ္ ဗလာ ႏွင့္

ျဖစ္ရွာရျပီ ၊ ျဖစ္ရျပီ ။

- အႏီွမ်ိဳးဆက္၊ယေန႔ရက္ေသာ္

လက္နက္“န်ဴကလီးယား”၊ဗံုးမ်ားသြန္းထု

“ယဥ္ေက်းမႈ”အသစ္၊“ဆက္သြယ္မႈ”အသစ္

“ပို႔ေဆာင္မႈ”အသစ္၊“စဥ္းစားမႈ”အသစ္

“နယ္ခ်ဲ႔မႈ”အသစ္၊”---------” အသစ္

“-----------” အသစ္၊“ၾကံဳေတြ႔မႈ” အသစ္။

- မ်ိဳးဆက္တစ္လႊာ၊ကိုယ္က်ိဳးရွာ ေရြ႕

ကမၻာ မၾကိဳက္၊ ေအာက္ဆိုက္ ကာဗြန္

သြန္ခ်က္ထုတ္ခ်က္၊ ေဂဟပ်က္ျပီ

ျမင့္တက္ပူိခ်ိန္၊ ေရမျငိမ္ေတာ့

ေနရွိန္ထိုးေဖါက္၊အိုဇုန္းေပါက္ျပီ

ေတာင္ ေျမာက္ရိုးစြန္း၊ေရခဲကၽြန္းမ်ား

ေပ်ာ္စီးသြားၾက၊မုန္တိုင္းၾကြလွ်က္

ေလကပိုင္းျဖတ္၊လိႈင္းကသတ္ ေရြ႕

ထပ္ထပ္ေသသည္၊သိန္း သန္း ခ်ီ။

- အို ပညာရွင္၊ ကမၻာက မူ

လူသူကင္းမဲ့ ၊သက္ရွိ မဲ့ ႏွင့္

ျဂိဳလ္ မဲ့ျဖစ္ေစ၊ ျဂိဳလ္ ျဖစ္ေစတည့္

ပူေ၀လည္းရွင္၊ေအးလည္းရွင္လွ်က္

ခရီးဆက္မည္၊ေသခ်ာသည္ ။

- ေနာက္ ကမၻာေျမ၊သန္ေဓ တစ္စ

ရွင္ ေရြ႕ ရေသာ၊သတ္တ မ်ိဳးဆက္

လႈပ္လွ်က္သက္၀င္၊ ခရီးစဥ္ ႏႈိက္

ယဥ္ေက်းေသာ ခါ၊ တူးဆြကာ ျဖင့္

တစ္ခါက“လူ”

“အႏုျမဴ” ပိုင္၊ “ျဂိဳလ္တု” ပုိင္လွ်က္

“အင္တာနက္” ပိုင္၊“အီးေမး”ပိုင္ကို

ရွာႏိုင္ ရေရး၊ ေအာက္ေမးရုပ္ၾကြင္း

သြားရုပ္ၾကြင္းတို႔၊ က်န္ျခင္းျဖစ္ေအာင္

သင္ၾကံေဆာင္ပါ “ပညာရွင္”

မဟာလူသား “ သင့္စြမ္းအင္” ။

 


လံုေလာက္ျခင္း မလံုေလာက္ျခင္း

Posted by zar ni aung on March 28, 2011 at 10:29 AM Comments comments (0)

“ယခုအခါ အားလံုးေသာလူသားတို႕သည္ မလံုေလာက္ျခင္းႏွင့္ နပန္းလံုးေနရသည္” ဟူေသာ

အဆိုကိုက်္စာစု၏ ဆိုလိုရင္းအျဖစ္စတင္ခ်င္ပါသည္။ ကံုလံုၾကြယ္၀သူမ်ားကမူ မလံုေလာက္ပါဟုဆိုျခင္းကို

သည္းသည္ဟု ယူနိုင္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္သစ္ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္စေရြးကိုက္ ေနနိုင္ေရးမွာ မည္သူမွ်

လံုေလာက္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳ ႏွင့္ အသိဥာဏ္ ရွိမေနေၾကာင္းမွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္

ပင ္နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ ႏွင့္တစ္နိုင္ငံ ၊လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး ႏွင့္ တစ္မ်ဳိး ကြာဟသြားမႈျဖစ္ပါသည္။ ပညာေခတ္သစ္၏

စိန္ေခၚေသာလိုအပ္မႈမ်ားကိုလံုေလာက္စြာလိုက္ပါနိုင္သူမ်ားက ယေန႕ကမၻာတြင္ထိပ္တန္းေရာက္လာ

ၾကပါသည္။ တတိယလိႈင္းကို အလိုက္သင့္စီးႏွိုင္သူမ်ားဟု၀ိၿဂိဳလ္ျပဳပါသည္။

လူသားတို႕သည္ ေခတ္ၿပိဳင္ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းတြင္ေနထိုင္ၿပီး ေခတ္ၿပိဳင္ျပသနာမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္

ေနၾကရပါသည္။ အႏွီျပသနာမ်ားကိုေျဖရွင္းနိုင္ေသာ အသိဥာဏ္ ရွိသူေပါမ်ားသည့္ နိုင္ငံတို႕အဖို႕မူ

အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ စိတ္လက္ေအးခ်မ္းစြာ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္နိုင္ပါသည္။ နည္းပညာကြာဟမႈ

သည္ ျပသနာ၏ အႀကီးမားဆံုးအရင္းအျမစ္ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္သည့္ ကမၻာလံုးခ်ီ

စီးပြားေရးအ၀န္းအ၀ိုင္းထဲ မ၀င္နိုင္ျခင္း၊ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈႏႈန္းစံမ်ား တိုက္စားခံရျခင္း ႏွင့္ ကမၻာ႕

အဆင့္မီပညာေရးစနစ္ကိုမခ်မွတ္နိုင္ခဲ့ျခင္းမ်ားပါ၀င္သည္။

“ပညာ” ဟူေသာစကားလံုး၊ “ ပညာေခတ္” ဟူေသာစကားလံုးတို႔ေနာက္ကြယ္တြင္လူတစ္ဦခ်င္းစီ၏ ဘ၀မ်ားအတြင္းသို႕ ပညာဟူေသာ၀ိေသသ သည္ခံု၀င္လာလွ်က္ “ဘ၀ဂီယာ”

အျဖစ္တည္ရွိလာပါသည္။ အလုပ္တြင္ပညာအလုပ္ ၊အရင္းအႏွီးတြင္ပညာအရင္းအႏွီး ၊ ၀န္ေဆာင္မႈတြင္

ပညာ၀န္ေဆာင္မႈ၊ အလုပ္သမားတြင္ပညာအလုပ္သမား ၊ စသည္ျဖင့္က႑မ်ဳိးစံုတြင္ ပညာေခါင္းတပ္

လာပါသည္။ အမွန္တကယ္လည္း ပညာသည္အဆင္းတန္ဆာမဟုတ္ေတာ့ဘဲ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏

ဒိုင္းနမိုက္အင္အားျဖစ္လာပါသည္။ မ်က္ႏွာစာမ်ဳိးစံုတြင္ ပညာအေျခခံအားမေကာင္းပါက ေနာက္က်က်န္

ရစ္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။

သို႕အတြက္လူတိုင္းသည္ သာမန္အသိျဖင့္မလံုေလာက္ေသာအေျခအေနျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံအက်ဆံုးျဖစ္သည့္ ကမၻာ့အဆင့္မီပညာေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ေရာက္ရွိၿပီး ကမၻာ့အဆင့္မီ သိပံ

ပညာကိုေလ႔လာနိုင္ေရးအတြက္ ကမၻာသံုးစကားတတ္ကၽြမ္းေရး၊ယေန႕ေမာင္းႏွင္ေနသည့္ကြန္ပ်ဴတာ

တတ္ကၽြမ္းေရး တို႕မွာနိုင္ငံတိုင္း၏ အမ်ဳိးသားပညာေရးလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္လာပါသည္။

နိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ရင္းျမစ္ရွာေဖြမႈ၊ ကြန္ပ်ဴတာကြန္ယက္ျဖင့္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သည့္ကုန္

သြယ္၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္အျခားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက မည္မွ်သိရ်္ မည္မွ်လုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္းရွိၿပီလဲ ဟူေသာ

ေမခြန္းမ်ားကိုစကၠန္႕မလပ္ေမးေနခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ နည္းပညာေပါက္ကြဲေသာအဟုန္ျဖင့္ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္

ေနေသာ ယေန႕ေခတ္၏ေတာင္းဆိုမႈသည္မိသားစုတိုင္းႏွင့္သက္ဆိုင္လာပါသည္။

မိမိရွင္သန္ေနေသာေခတ္ႀကီးကိုမွန္မွန္ကန္ကန္သံုးသက္ရႈျမင္လာနိုင္ေသာအခါ မိမိတို႔သိ

ထားေသာအသိတရားမ်ားသည္လံုေလာက္ျခင္း၊မလံုေလာက္ျခင္းမွာစဥ္းစားစရာအေရးပါေသာေနရာသို႔

ေရာက္ရွိလာေတာ့သည္။ ေသခ်ာသည္က ယေန႕သိေသာအသိထက္ပိုမိုသိရန္ ယေန႔မျဖည့္ဆည္းနိုင္

လွ်င္ မနက္ဖန္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈ မေသခ်ာေတာ့ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကိုယ့္ထက္သိေသာ

ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ကိုယ့္ထက္တက္ေသာပုဂၢဳိလ္မ်ားကိုယ့္ေနရာကို၀င္ယူရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္းမွာ စိုးရိမ္

ဖြယ္ရာျဖစ္လာပါသည္။ သို႕ဆိုလွ်င္မိသားစု ဘ၀အာမခံနိုင္ေရးအတြက္ ပညာသင္ၾကားေရးအစီအစဥ္ကို

မိသားစုအလိုက္ခ်မွတ္ ရေတာ့မည့္ေခတ္ကိုေရာက္ရွိပါၿပီ။ က်္အျခင္းအရာအတြက္အသက္ကန္႕သက္မႈ

ေဘာင္မရွိေတာ့ပါ။

အလားတူပင္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမွာ အမ်ဳိးသား၊အမ်ဳိးသမီး၊ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာကန္႕သက္ခ်က္မ်ားမွေက်ာ္လြန္ပါသည္။ ပညာရွင္တို႕ပင္လွ်င္ပညာရပ္တစ္ခုတည္း၌ေက်ာက္ခ်၍မရ

ေတာ့ဟူေသာေခတ္တြင္ေပါက္ျပားတစ္လက္ကိုင္တက္ရုံ ၊တူတစ္လက္ကိုင္တက္ရုံ အသိတရားျဖင့္

လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္းမွာဆိုဖြယ္မရွိပါ။ တက္သိဖြယ္ရာမ်ားျပည့္ၾကပ္လာေသာ ကမၻာႀကီး တြင္ေနရာ

တစ္ေနရာရနိုင္ေရးအတြက္မူ မိမိ၏ဦးေခါင္းတံခါးကို ဖြင့္ထားမွေတာ္ကာက်ပါမည္။

လယ္ေတာထဲမွ ႏြားမ်ားထြက္ခြာသြားၾကၿပီး ထြန္စက္မ်ားေရာက္လာသည္ကိုလက္ခံနိုင္ရပါမည္။ အဆိုပါထြန္စက္၏ လုပ္ေဆာင္နိုင္စြမ္းကိုသိေအာင္သင္ၾကားရပါမည္။

ရုံးခန္းထဲမွ လက္နွိပ္စက္မ်ားေပ်ာက္ကြယ္သြားၾကသည္ကိုလက္ခံနိုင္ရပါမည္။ကြန္ျပဴတာကြန္ယက္ျဖင့္

ရုံးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုသင္ၾကားၾကရပါမည္။ က်္သည္မွာ မိသားစုမ်ားထဲမွ အေဖႀကီးတို႕အတြက္သင္ၾကားေရးနမူနာမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

အနာဂတ္နိုင္ငံေတာ္ ကိုသယ္ေဆာင္သြားမည့္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္မူ အသိပညာ

ရွာေဖြရာ၌ အႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲေသာအစီအမံမ်ားကို မိသားစုအလိုက္ေဆာင္ရြက္ၾကရပါေတာ့မည္။

“ငါတို႕ဘာေၾကာင့္ေက်ာင္းတက္ရတာလဲ” ဟူေသာအေျဖကို၀တၱရားေၾကာင့္ဟူေသာ ဓမၼတာကို

ေက်ာ္လြန္နားလည္ေအာင္ အသိေပးၾကရပါမည္။ မိခင္ ဖခင္တို႕သည္က်္သို႕ အခင္းအက်င္းရွိေသာကမၻာ

ႀကီးထဲတြင္ မိမိသားသမီးမ်ားကို မည္သည့္ အရည္အေသြးႏွင့္ ထားခဲ့ၾကမည္နည္း။ မိမိတို႕၏နိုင္ငံ ၊

မိမိတို႕၏ အမ်ဳိးသားအေမြအနစ္မ်ား ကိုအပ္ႏွံထားခဲ့ရမည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ တို႕ကိုမည္သို႕ဖြဲ႕တည္မည္နည္း။

အလြန္အေရးႀကီးေသာအခ်ိန္သို႕ေရာက္ပါၿပီ။

မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္အခ်ဳိ႕ ကုမၼဏီမ်ားတြင္စီအီးအိုတာ၀န္ယူေနေၾကာင္း

မီဒီယာမ်ား၌ ျမင္ေတြ႕ရေသာအခါမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာအပါအ၀င္အျခားနယ္ပယ္မ်ား၌

ထူးျခားစြာေဆာင္ရြက္နိုင္ၾကေၾကာင္းၾကားသိရေသာအခါမ်ား၌လည္းေကာင္း လက္ပန္းေပါင္းထခတ္ခ်င္

ေလာက္ေအာင္ ၀မ္းေျမာက္၀န္းသာျဖစ္ရပါသည္။

မိမိ မိသားစု၊မိမိပတ္၀န္းက်င္မွ အနာဂတ္ပိုင္ရွင္ေလးမ်ားယေန႕သိေနေသာ

အသိျဖင့္မလံုေလာက္နိုင္ေၾကာင္း၊ ကမၻာ့အဆင့္မီ အသိမ်ားရွာေဖြရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ထိုအသိမ်ားကို

ေက်ာင္းတြင္းသင္ရုိးညႊန္းတန္းမ်ားမွလည္းေကာင္း ၊ ဘ၀၀န္းက်င္မွလည္းေကာင္းရရွိနိုင္ၾကေၾကာင္း

နားလည္ေစရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႕ ေအးခ်မ္းစြာပညာသင္ယူနိုင္ေသာအေျခခံသရုပ္မ်ားကို

ဖန္တီးေပးၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဆိုပါရလွ်င္ မိသားစုလိုက္အသိဥာဏ္တိုးတက္ေရးစီမံကိန္းသည္ ေရရွည္စီမံကိန္း

ျဖစ္ပါသည္။ သားတို႕ေခတ္၊သမီးတို႕ေခတ္ ကိုေမွ်ာ္ရုံတင္မက ၊ေျမးတို႕ေခတ္ ၊ျမစ္တို႕ေခတ္ သားစဥ္ေျမးဆက္ေမွ်ာ္ေထာက္လုပ္ေဆာင္ၾကရမည့္စီမံကိန္းမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္

စုေဆာင္းျခင္းမွာ ရုတ္ခ်ည္းအႀကိဳးသက္ေရာက္မႈ ကိုျပနိုင္မည္မဟုတ္ပါ ။၁၈၆၇ ခုႏွစ္တည္းကေမဂ်ီ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အမည္ျဖင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းျမစ္ကိုတည္ေဆာက္ခဲ့ ေသာ ဂ်ပန္နိုင္ငံသည္ ကမၻာ့

အလည္တြင္ ပညာျဖင့္ေခါင္းေထာင္နိုင္သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္နွစ္ခုမွ်သာရွိေသးသည္။ယခုအခါ နည္းပညာလြန္နိုင္ငံအျဖစ္ႀကိဳးပမ္းေနေသာ စင္ကာပူနိုင္ငံမွာ၄င္းတို႔လြတ္လပ္ေရးရသည့္ ၁၉၆၅

ခုႏွစ္ကစတင္ကာ ကေလးမ်ားကိုပညာသင္ၾကားလ်က္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ကိုစုေဆာင္းခဲ့ပါသည္။

ၾကာခ်င္လည္းၾကာမည္။ျမန္ခ်င္လည္းျမန္ပါမည္။ သည္ေတာအုပ္ကို ဇြဲ၊လံု႕လ၊၀ရိယ တို႕ျဖင့္

ျဖတ္သန္းၾကရမည္မွာအမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

 


ရိုးဂုဏ္

Posted by zar ni aung on March 28, 2011 at 10:26 AM Comments comments (0)

ကၽြနု္ပ္တို႕သည္ မူယာမာယာမ်ား တတ္ေသာ သေဘာရွိသည့္လူသားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ကၽြန္ုပ္တို.သည္ ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ် ရိုးသာျခင္းႏွင့္မရိုးသားျခင္းတို.ကိုေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ်ႀကံဳဆံုေနရပါသည္။

မရိုးသားသူသည္ လူမႈေရးနယ္ပယ္ တြင္အမ်ား၏ ေရွာင္ၾကည္ျခင္းကိုခံရတတ္ပါသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ တြင္လည္း ကိုယ့္အထက္လူႀကီးမ်ား၏မယံုၾကည္မႈကိုခံရကာေအာက္တန္းေနာက္တန္း

က်ရသည့္အျဖစ္ကို အလိုလိုေရာက္သြားတတ္ပါသည္။

မရိုးမသားဆက္ဆံေရးသည္ ထိုမရိုးမသားမႈေပၚေပါက္လာေသာအခါ အတိုးမရသည့္အျပင္ အရင္းပါဆံုးရႈံးရတတ္ပါသည္။

ရိုးသားျခင္းသည္ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ တက္စရာသာျဖစ္ပါသည္။ ဦးစြာေဆာင္ရြက္ရမည္မွာ

မိမိကိုယ္ကို မိမိရိုးသားျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

မရိုးမသားျပဳမႈသည္ ျပစ္မႈအဆင့္သို႕မေရာက္လွ်င္ေတာ္ပါေသးသည္။မရိုးမသားျပဳမႈသည္ ျပစ္မႈအဆင့္ေရာက္ခဲ့လွ်င္ဥပေဒ၏အဆံုးမကိုခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။မရိုးသားမႈေၾကာင့္

ဘ၀ပ်က္ရပါလိမ့္မည္။

ရိုးသာမႈသည္ ေပးစရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ကၽြန္ုပ္တို႕၏ရိုးသားမႈကို ကၽြန္ုပ္တို.ႏွင့္

ယွက္ႏြယ္သမွ်အားလံုးသို႕ေပးနိုင္ၾကပါသည္။

“ကၽြန္ုပ္တို႕ျမန္မာမ်ား ရိုးသားၾကပါသည္” ရိုးဂုဏ္ကိုအရွည္ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ေအးခ်မ္းသာယာေသာစိတ္ခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ထာ၀ရတည္ရွိေနမည္

ျဖစ္ပါသည္။

 

 


ရွက္ၿပံဳး

Posted by zar ni aung on March 28, 2011 at 10:25 AM Comments comments (0)

တခ်ိဳ႕က“ခ်စ္လို႕” ျပံဳးၾက

 

တခ်ိဳ႕က“ညစ္ဖို႕”ျပံဳးၾက

 

တခ်ိဳ႕က“ႏြဲ႔လို႕”ျပံဳးၾက

 

တခ်ိဳ႕က“ခနဲ႔ဖို႕”ျပံဳးၾက

 

တခ်ိဳ႕က “လွလို႕”ျပံဳးၾက

 

တခ်ိဳ႕က “မဖို႕”ျပံဳးၾက

 

တခ်ိဳ႕က“ရံႈးလို႕”ျပံဳးၾက

 

တခ်ိဳ႕က“မုန္းဖို႕”ျပံဳးၾက

 

တခ်ိဳ႕က..............

 

တခ်ိဳ႕က..............

 

ကိုယ့္အျပံဳးမွန္မမွန္

 

ေ၀ဖန္ကာဆန္းစစ္ၾကည့္

 

ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အေနခက္

 

ရွက္ရွက္ ျပံဳးမိ.............

 

ဂ်ိမ္းစ္ေၾကာင္

 


မုန္းၾကစို႕ဗ်ာ

Posted by zar ni aung on March 28, 2011 at 10:22 AM Comments comments (0)

-လူသားေတြအတြက္

 

တိုးတက္တဲ့ေခတ္

 

အသစ္ အသစ္ရွာလို႕

 

“ပလပ္စတစ္ကမၻာ” ကိုေတြ႕ခဲ့တယ္။

 

 

-ျမန္မာမွာ

 

အစဥ္လာ အင္ရြက္

 

စလူဖက္ ႏွင့္ ငွက္ေပ်ာရြက္မ်ားအစား

 

“ၾကြပ္ ၾကြပ္ အိတ္” ကေနရာယူသြားတယ္။

 

 

-ခုေတာ့

 

ေက်းလက္ ၿမိဳ႕ျပ

 

သံုးၾကတဲ့ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္

 

ကမၻာႀကီးကို ထိတ္လန္႕ေစၿပီ။

 

 

 

-ခိုင္ခံ့ စတိုင္က်

 

ေစ်းေပါလွတဲ့ အိတ္

 

ကမ္ဘာ့ ေျမဆီကို ပိတ္

 

သမုဒ္ဒရာ ေရကို ပိတ္

 

ဓါတ္ျပဳသမွ် “အဆိပ္” ဆိုတာသိတဲ့အခါမွာ

 

ဘရိတ္ အုပ္လို႕ မရေတာ့ပါ။

 

 

-ႏွစ္ေပါင္း ငါးရာ တစ္ေထာင္မပ်က္စီး

 

ေဂဟ စနစ္ကို ဖ်က္ဆီးတဲ့

 

ၾကြပ္ၾကြပ္ အိတ္ ေရွ႕ခရီးကို

 

ရင္ေလးၿပီးၾကည့္ရံုပဲလား။

 

 

 

- ကဲ “ျငင္းပယ္ၾက”

 

“အသံုးေလ်ာ့ခ်ၾက”

 

“လံုး၀ ေရွာင္ၾကဥ္္ၾက”

 

“ဥပေဒ နဲ႕တားျမစ္ၾက”

 

 

 

အစဥ္လာ အင္ဖက္

 

စလူရြက္ျပန္သံုး

 

ကၽႊန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာေတြ ............

 

“ၾကြပ္ၾကြပ္ အိတ္” ကိုမုန္းၾကစို႕ဗ်ာ။

 

 

 

 

ဂ်ိမ္းစ္ေၾကာင္

 Rss_feed